Hoofdkantoor:

073 - 613 56 65

's-Hertogenbosch:

073 - 613 56 65

Klachtenprocedure

GESCHILLEN / KLACHTEN:

Artikel 1: Wat wordt verstaan onder een klacht

1. Indien een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer een klacht heeft over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven, kan men zich wenden tot de directie van het opleidingsinstituut.

2. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

3. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie.

2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.

2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

3. Binnen ten hoogste zes weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

Artikel 4: Uitspraak

1. Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

 


Den Bosch

MBO opleiding nagelverzorging stylist

Bij Instituut Thomas een MBO opleiding volgen!

Instituut Thomas is HET instituut voor het volgen van een MBO opleiding


   

Overige opleidingen


Nu inschrijven

Schrijf je nu in bij Instituut Thomas

Nu inschrijven

Je eigen opleidingscoach

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas

Twijfel je tussen verschillende opleidingsmogelijkheden? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze opleidingscoaches welke je zal helpen in de keuze.